Tuesday, January 26, 2010

Johan Bengtsson Wessman Letter Part 2


Ja dett var en stor prövning för dem liksom det var för mig for 18 år sedan som du vet. Ja låg pa Solgrinska i tio veckor och ödelade all mina penningar hela min liande och 250 kronor till. När ja tänker på den stund så går dett inrysning öfver Mitt hela system, men en ting vet ja och dett är om intet det hade varit så, hade ja ju intet gått egenom den Pröfningen; Så att ja annokänner Herrens hand i detta så väl som i de välsignelser som Herren sedermerskafvar tilldelat mig när ja betraktar min ställning som den har varit och hvad den skulle kunnat varit nu om intet Herren i sin nåd hadde gifvit mig förstånd sit frällsande Evangelium och derför hafva vi mycke att tacka Herren för och må vara belotna huru long tiden än synes att vara. Blot vi kan i odminskhet vara tåliga uppfylla våra plikter så godt vi förmår framför allt låt oss vara trofasta i alla omstandigheter.

Yes, that was a great ordeal for them [you] as it was for me eighteen years ago, as you well know. I was laid up in SOLGRINSKA for ten weeks depleting all my money during my suffering and 250 crowns besides. When I think of that adversity I shudder throughout my whole system, but one thing I know and that if it had not been so, I would not have experienced the tribulation and trial so I acknowledge the Lord’s hand in this as well as the blessings that the Lord has later bestode [bestowed] on me. When I reflect on the circumstances as they were and what they could have been if the Lord had not granted me an understanding of His saving grace it is obvious that we have much to thank the Lord for. Let us be faithful in all eventualities.

Part 1
Part 3
Part 4


Here is a guide to pronouncing Swedish. It is a curious language.

No comments:

Post a Comment