Thursday, January 28, 2010

Johan Bengtsson Wessman Letter Part 4


I dag har fått brev från Broder Westerberg. Han är i Makseka. Han sager att han intet kan fullkomma hennes önskan att låna henne 20 dollars tills vidare.

Today I received a letter from Brother Westerberg. He is in Makseka. He says he cannot fulfill her wish that he lend her 20 crowns for an indefinite period.

En annan ting får jag med sorg omtalla och det är att min kusin Petter på linholmen är i farten att öfvergifva Evangelet. Han har varit sjuklig allsedan i höstas, så han har intet ofta varit på församlingarna och dåligt kan han läsa sjelf, så han hade sakt till Alm at dett är desama antingen han går dit eller icke så blir han intet fruktare. Förde inga hälsningar denna gang utan ja tycker Sofi Lundgren börjar att grapna igen, ha hon har ingenting sakt till mig sedan. Jag sander nu till eder alla mina hjärtliga hälsningar. Må Gud bevara eder i från förhårda Pröfningar.

Another thing I will sadly relate is that my cousin Petter på Lindholmen is about to give up Evangelism. He has been sickly since last fall, so he has not very often attended the congregation and very poorly can he read to himself, so he had said to Alm that it does not matter if he goes or not, he would not be any holier. Did not send any greeting this time. I think that Sofi Lundgren is beginning to fail again. She has not spoken to me since. Receive my heartfelt greetings. May God protect you from adversity.

Tecknad av din trogna maka,

Your faithful husband,

Johan Wessman

Part 1
Part 2
Part 3

No comments:

Post a Comment